Dengue

Dr. Bhabuk Sharma Majgaiya Smriti Hospital ( For Children and Women), shares about Dengue.

Dengue - Introduction

Dr. Bhabuk Sharma Majgaiya Smriti Hospital ( For Children and Women), shares about Dengue.

Dengue - Symptoms

Dr. Bhabuk Sharma Majgaiya Smriti Hospital ( For Children and Women), shares about Dengue.

Dengue - Conclusions

Dr. Bhabuk Sharma Majgaiya Smriti Hospital ( For Children and Women), shares about Dengue.

Video Credits

Content: SMF Health Portal

Speaker: Monika Mishra